പി‌പി‌ജി‌ഐ കോയിലുകൾ‌ / പ്രീ പെയിന്റഡ് ഗാൽ‌വാനൈസ്ഡ് കോയിലുകൾ‌