പി‌പി‌ജി‌എൽ കോയിലുകൾ / പ്രീ പെയിന്റഡ് ഗാൽ‌വാലൂം കോയിലുകൾ